Адвокатска кантораЙосифова

Адвокатска кантора „Таня Йосифова“ предлага на своите клиенти високо квалифицирано правно обслужване и компетентна правна помощ, изразяваща се в правни консултации и процесуално представителство. Подходът ни към всеки конкретен случай и клиент е индивидуален и се характеризира с отделяне на необходимото време и внимание за проучване на детайлите по случаят.

Сферите на дейност, в които специализираме, касаят електронната търговия и проблемите, които могат да се явят пред търговците и потребителите. Ние консултираме нашите клиенти относно сключването, изпълнението и последиците от неизпълнението на договори в отношенията бизнес-към-потребител и бизнес-към-бизнес в правната рамка на националното, европейското и международното частно право.

За собственици на онлайн магазини

Покриване на всички изискванията към търговците в ИНТЕРНЕТ пространството
Изисквания за онлайн магазини във и извън ЕС

Ние осигуряваме квалифицирана правна помощ по следните въпроси - каква информация трябва да съдържа уеб страницата на търговеца, кога се смята, че търговецът насочва своята дейност към друга държава-членка на ЕС извън своята собствена държава и какви са последиците от това насочване, има ли допълнителни изисквания, на които трябва да отговаря търговецът.

Сключване на договори в Интернет

Най - често срещаните проблеми пред които се изправят собствениците на онлайн магазини са - в кой момент се смята за сключен договора по електронен път, има ли изисквания за форма, какво трябва да съдържат общите условия на търговеца и кога се смятат за приети от потребителя, съдържа ли договорът неравноправни клаузи за потребителя, какви задължения имат страните по договора и как следва да ги изпълнят и други.

За потребители на онлайн магазини

Защита на потребителите при нарушаване на техни права
Консултации и защита на потребителите

Потребителското право също попада в сферата на специализация на кантората. Тук се включват консултации и защита на потребителите при нарушаване на техни права, свързани с неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики, включително в он-лайн пространството, неизпълнение или неточно изпълнение на договори от страна на търговци и средствата за защита на потребителите.

Процесуално представителство

Ние осъществяваме и процесуално представителство на нашите клиенти – подготовка на искови молби пред съд и арбитраж в България и чужбина, процесуално представителство пред съд, арбитраж, държавни и частни съдебни изпълнители, предприемане на подходящи процесуални действия, събиране на доказателства, обжалване на съдебни решения и определения.

Таня Йосифова

Таня Йосифова е адвокат към Софийска адвокатска колегия, доцент, доктор по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на УНСС. Арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара (от 2007 г. до настоящия момент). Била е лектор на редица семинари с предмет договорно право, представителство и електронна търговия. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ специалност „Право“, специализация „Правораздаване“ с отличен успех (1998). Специализира в Амстердам, Холандия (курс по американско право, 1999), в Юридическия факултет на Университета в Берген, Норвегия (2003-2004), в Лятно училище по европейско частно право в Залцбург, Австрия (2005), в Бизнес училището в Орхус, Дания (2007). Владее английски, френски и руски език. Придобива научна степен „доктор“ (2005г.) с дисертационен труд на тема: „Мнимо представителство“. Избрана е за асистент (2000г.), старши асистент (2002г.), главен асистент (2005г.) и доцент по Гражданско и семейно право (2008г.) в ЮФ на УНСС с хабилитационен труд на тема „Комисионният договор“. Води следните лекционни курсове пред студенти-юристи: Облигационно право, Нотариално право, Сравнително гражданско и търговско право, Европейско договорно право на английски език и пред студенти-икономисти - Гражданско право на английски език, Търговско право на английски език и Основи на правото на английски език. Лектор в магистърската програма на английски език Нотингам Трент. Има публикации в специализирани правни издания и участия с доклади в национални и международни конференции. Автор на над 30 статии в областта на гражданското и търговското право.

Имате нужда от помощ?

Свържете се с мен